Så skriver man effektiva pressreleaser

Så skriver man effektiva pressreleaser

Så skriver man effektiva pressreleaser: En konkret guide till framgångsrik nyhetsdistribution

Att skriva effektiva pressreleaser är en konstform som kräver precision, klarhet och förståelse för både mediet och mottagaren. En välutformad pressrelease ska snabbt kunna fånga journalistens uppmärksamhet och förmedla de nyckelpunkter som är relevanta för nyheten. Det handlar om att kommunicera mål, ämne och syfte på ett sätt som inte bara informerar utan även engagerar läsaren.

I grunden för effektiva pressreleaser ligger förmågan att svara på de grundläggande frågorna: vad har hänt, var och när ägde det rum, vem är inblandad, varför är det här av intresse och hur gick det till? Detta ger en tydlig struktur och gör informationen tillgänglig. Att hålla sig aktuell och relevant är lika viktigt, där insikten om att tajming och rätt kontext kan avgöra en pressreleases genomslagskraft.

Pressreleaser som utformats med tanke på mottagarens behov ökar sannolikheten för publicering. Journalister värderar pressmeddelanden som innehåller faktiska nyheter och erbjuder en klar och direkt poäng. Det effektiva förhållningssättet innebär också att anpassa språket till målgruppen och att undvika jargong och onödigt komplicerade beskrivningar, för att hålla texten tillgänglig och lättförståelig.

Grundläggande om Pressreleaser

Innan en företagare eller kommunikatör sänder ut sin information till medievärlden, är det avgörande att förstå grunderna i en pressrelease.

Vad är en Pressrelease?

En pressrelease, även kallad för pressmeddelande, är ett skriftligt dokument som avsändaren, oftast ett företag, distribuerar till medier i syfte att meddela om viktiga händelser eller lanseringar. Dess huvudsakliga mottagare är journalister och den är utformad för att vara direkt och lättillgänglig. Rubriken bör vara uppmärksamhetstagande och ge en tydlig indikation om innehållet. Den efterföljande brödtexten bör innehålla alla centrala fakta och vara skriven i invers pyramidstil, med det mest väsentliga först.

Syftet med Pressreleaser

Syftet med pressreleaser är att generera publicitet och informera journalisterna samt publiken om företagets senaste nyheter med potentiellt högt nyhetsvärde. Pressreleaser ska också underlätta journalistens arbete genom att tillhandahålla korrekt och relevant information om ett aktuellt ämne eller en händelse. Distributionen av pressreleaser kan ske via plattformar som Mynewsdesk, vilka når många journalister på en gång.

Strukturera Innehållet

En effektiv pressrelease bygger på en välstrukturerad uppbyggnad där varje del bidrar till ett klart och övertygande meddelande. Det är viktigt att den information som förmedlas är tydlig och relevant för att fånga läsarens intresse.

Rubriken

Rubriken ska sammanfatta innehållet på ett kraftfullt och träffsäkert sätt. En engagerande rubrik:

 • Fångar uppmärksamheten och väcker intresse
 • Är kort och koncis, ofta inte längre än en rad
 • Framhäver nyhetsvärdet och huvudbudskapet

Ingressen

Ingressen ger en överblick av pressreleasens huvudbudskap. Ett välformulerat ingångsavsnitt ska:

 • Erbjuda en tydlig sammanfattning av innehållet
 • Locka läsaren att fortsätta till brödtexten
 • Presentera de viktigaste faktana tidigt för att sätta scenen

Brödtexten

I brödtexten presenteras den detaljerade informationen. Denna del bör innehålla:

 • Kärnfull text som utvecklar huvudbudskapet utan att vara för ordrik
 • Citat från nyckelpersoner som tillför trovärdighet
 • Fakta och exempel som stödjer nyheterna och huvudbudskapet
 • En struktur som följer den omvända pyramiden, med viktigaste informationen först

Avslutande Delen

Den avslutande delen bör sammanfatta och ge en upplysning om nästa steg. Denna sektion kan innehålla:

 • En kort sammanfattning av pressreleasens kärnpunkter
 • Uppmaning till åtgärd eller instruktioner om var ytterligare information kan hittas
 • Kontaktinformation för vidare fakta och uppföljning

Optimera Pressreleasen

För att maximera effekten av en pressrelease är det viktigt att finjustera språket, inkludera engagerande media och att nyttja digitala strategier för att förbättra synligheten.

Språk och Ton

En pressrelease bör använda ett klart och koncist språk som återspeglar organisationens röst. Rubriken ska vara slagkraftig, samtidigt som textens språk ska vara engagerande utan att förlora professionell ton. Använd aktiva formuleringar och se till att den första paragrafen sammanfattar de väsentliga punkterna.

Använda Bilder och Media

Att inkludera bilder och andra media kan dramatiskt höja intresset för en pressrelease. En relevant bild i rätt format kan hjälpa till att visualisera innehållet och göra informationen mer tilltalande. Media bör vara högkvalitativa och direkt relevanta för ämnet.

Typ av Media Form Beskrivning
Bild JPEG, PNG Skapa anknytningspunkter till texten.
Video MP4 Förklara koncept eller visa produkter i användning.
Infografik SVG, PNG Presentera data eller statistik på ett överskådligt sätt.

SEO och Digitala Strategier

Användning av sökmotoroptimering (SEO) är avgörande för att nå ut digitalt. Inkludera relevanta nyckelord som Google och andra sökmotorer värderar. Utforma pressreleasen för att vara länkvänlig för att uppmuntra länkar tillbaka till företagets hemsida samt dela relevanta delar på sociala medier för ytterligare räckvidd.

Distribution och Uppföljning

För att maximera räckvidden och effektiviteten av ett pressmeddelande är det avgörande att noggrant välja distributionskanaler och att följa upp resultatet. Detta säkerställer att rätt målgrupp nås och att relationer med journalister och bloggare underhålls.

Välja Rätt Kanaler

För en effektiv distribution bör man identifiera vilka kanaler som bäst når målgruppen. Detta kan inkludera:

 • Traditionella medier: Tv-stationer, radiokanaler och tryckta publikationer.
 • Digitala plattformar: Nyhetssajter, sociala medier och branschspecifika webbplatser.

En genomtänkt mix av dessa kanaler bidrar till att pressmeddelandet når både bred och specifik publik effektivt.

Kontakt med Journalister och Bloggare

Att upprätta och underhålla goda relationer med journalister och bloggare är fundamentalt. Här är några steg att följa:

 • Personlig kontakt: Använd personliga mejladresser snarare än generella presskontakter när det är möjligt.
 • Tydlig kommunikation: Se till att all kontaktinformation är tydlig och lättillgänglig, inkluderat namn, telefonnummer och mejladress.
 • Anpassa pitch: Rikta pressmeddelandet till rätt journalist eller bloggare baserat på deras tidigare arbete och intresseområden.

Att vara proaktiv och tillgänglig för uppföljningsfrågor efter publicering kan ytterligare stärka dessa relationer.

Mäta Resultat

Efter att ha distribuerat ett pressmeddelande är det viktigt att mäta dess effekt. Metoder för att göra detta innefattar:

 • Uppföljning av publiceringar: Notera var och när pressmeddelandet publicerats.
 • Webbanalys: Använd webbanalystjänster för att spåra trafik som genereras från pressmeddelandet.
 • Feedback: Samla in feedback från journalister och bloggare för att utvärdera hur budskapet mottogs.

Genom att mäta dessa resultat kan man få insikt om effektiviteten i distributionsstrategin och göra nödvändiga justeringar för framtida pressreleaser.

Bästa Praxis och Tips

Att skapa en effektiv pressrelease kräver förståelse för nyhetsvärde och god kommunikation. En välformulerad pressrelease kan ge positiv uppmärksamhet medan man undviker vanliga misstag.

Tio Tips för Effektivare Pressreleaser

 1. Mål och Syfte: Fastställ tydligt pressreleasens mål och syfte. En pressrelease bör fokusera på en unik nyhet.
 2. En tydlig rubrik: Rubriken ska vara greppbar och reflektera innehållet klart.
 3. Kärnpunkterna först: Börja med det mest väsentliga i inledningen; svara på vad, var, vem, varför, när och hur.
 4. Berätta en historia: Beskriv inte bara produkten eller tjänsten – presentera den som en lösning på ett problem.
 5. Använd citat: Inkludera citat för att ge en personlig touch och öka trovärdigheten.
 6. Målgrupp: Skriv för att engagera journalister samt slutmottagaren av nyheten.
 7. Språk och Stil: Använd ett klart och koncist språk utan jargong.
 8. Bifoga material: Inkludera bilder eller videor som stärker pressmeddelandet.
 9. Kontaktuppgifter: Glöm inte att ange kontaktinformation för vidare frågor.
 10. Uppföljning: Var beredd att följa upp med ytterligare information eller intervjuer.

Vanliga Misstag att Undvika

 • Överdriven reklam: Undvik att låta som en försäljningsannons; håll tonen informativ och professionell.
 • För mycket text: Var kortfattad och till punkten. Långa texter riskerar att ignoreras.
 • Missad målgruppanpassning: Pressreleasen måste vara relevant för den avsedda mottagaren.
 • Glömda basfakta: Se till att pressreleasen är komplett med alla nödvändiga detaljer.
 • Slarv med fakta: Kontrollera noggrant så att all information är korrekt och aktuell.

Juridiska och Etiska Överväganden

När man skriver pressreleaser är det viktigt att ständigt beakta både juridiska och etiska aspekter. Juridiska överväganden inkluderar att följa lagar gällande marknadsföring och upphovsrätt, medan etiska riktlinjer rör ärlighet och ansvar i kommunikationen.

Ansvarsfull Kommunikation

Pressreleaser ska ge en korrekt representation av företagets tjänster eller produkter och inte vilseleda läsarna. De bör innehålla relevant och verifierbar information för att upprätthålla trovärdigheten. Det är viktigt att:

 • Undvika överdrifter och se till att alla påståenden kan styrkas.
 • Tydligt ange konflikter av intresse eller sponsorrelationer.

Känslighet och Korrekthet

All kommunikation bör överväga potentiell påverkan på individer, grupper och samhället i stort. Information som är känslig av natur måste hanteras med stor omsorg. Relevanta aspekter är:

 • Respekt för privatlivets helgd och undvika att sprida personliga uppgifter utan samtycke.
 • Korrekt ämnesbehandling för att undvika att sprida missuppfattningar eller felaktigheter.

Genom att följa dessa riktlinjer, säkerställs att innehållet inte bara är i linje med företagets verksamhet men också respekterar mottagarnas värderingar och rättigheter, vilket gynnar en långsiktig relevans och exklusivitet.

Fallstudier och Exempel

När en verksamhet lanserar en ny produkt eller tjänst, eller kanske har genomfört ett förvärv, är utformningen av pressreleaser avgörande för en effektiv kommunikation. Genom att inkludera välutformade fallstudier och levande exempel kan företag illustrera sina framgångshistorier och på så vis stärka marknadsföringsstrategin.

Exempel: Om ett företag precis har lanserat en innovativ produkt, kan en detaljerad beskrivning av produkten och dess fördelar för kunden lyftas fram i pressreleasen. Detta bör också kompletteras med ett praktiskt case, där en kund har använt produkten och upplevt tydliga fördelar.

Historia: Ett tydligt och kortfattat berättande om företagets väg till framgång eller ett nytt förvärv kan väcka intresse hos journalister och läsare. Denna del av pressreleasen ger djup och sammanhang och kan etablera företaget som en ledande aktör på marknaden.

Fallstudier Beskrivning
Ny tjänst Redogör för implementationen av en tjänst, dess mervärde för kunden och uppmätta resultat.
Produktlansering Skildra produktens utvecklingsprocess, funktioner och hur den tillgodoser marknadens behov.
Förvärv Visa på synergier och de förväntade positiva effekter detta kommer att ha på verksamheten.

Inom pressreleaser är det viktigt att framföra information med självförtroende, utan att överdriva. Kortfattade och konkreta exempel, understödda av fakta, gör innehållet trovärdigt och övertygande. Med en neutral och klar ton kommer företagets budskap att tas emot bättre av målgruppen.

Sammanfattning och Nästa Steg

Efter att ha skapat en pressrelease är sammanfattningen avgörande för att betona de viktigaste punkterna. Det bör vara en klar återspegling av de huvudbudskap och nyckelinformation som de tidigare avsnitten har presenterat. I detta skede bör avsändaren också säkerställa att alla nödvändiga kontaktuppgifter finns med, vilket underlättar återkoppling från media eller potentiella kunder.

Nästa steg är distributionen. Ett effektivt sätt är att utnyttja ett nyhetsbrev som når direkt till intressenters inkorgar. Här är några punkter att tänka på vid distribution:

 • Målgrupp: Identifiera och segmentera nyhetsbrevets mottagare för att säkerställa relevans.
 • Timing: Skicka nyhetsbrevet vid en optimal tidpunkt då mottagarna är mest benägna att engagera sig.
 • Uppföljning: Planera för uppföljning för att mäta effekterna av pressreleasen.

När en pressrelease når rätt person, är chansen större att den genererar intresse. För nya kunder kan en välutformad pressrelease fungera som en första kontakt. Det är viktigt att pressreleasen speglar företagets varumärke på ett professionellt sätt.

Slutligen är det viktigt att vara beredd på att hantera responsen från pressreleasen. Ett snabbt och professionellt sätt att hantera förfrågningar kan leda till positiva relationer med både journalister och nya kunder.

FAQ – Vanliga Frågor och Svar

När det kommer till att skriva effektiva pressreleaser finns det en del frågor som ofta dyker upp. Här finner du svaren på några av de vanligaste.

Vad bör ingå i en pressrelease?
En pressrelease bör innehålla en lockande ingress som sammanfattar nyheten. Därutöver bör den svara på de klassiska frågorna; vad, varför, vem, var, när och hur. Nyheten ska vara tydlig och relevans för den avsedda målgruppen.

Hur viktigt är formatet på en pressrelease?
Formatet är av stor vikt. Pressreleasen bör vara välstrukturerad och lättläst, använd korta stycken, underrubriker och listor där det är lämpligt. Språket bör vara formellt och klart.

Är det lämpligt att anpassa språket efter målgruppen?
Ja, språket bör anpassas för att överensstämma med målgruppen. Ett språk som tilltalar journalister och redaktörer ökar chansen för publicering.

Vilken roll spelar mejl när man skickar pressreleaser?
Mejl är det vanligaste sättet att distribuera pressreleaser till redaktioner. Mejlet bör ha en klar och koncis ämnesrad som reflekterar innehållet i pressmeddelandet.

Hur kan SEO bidra till effektiviteten i en pressrelease?
Genom att inkludera välvalda sökord kan pressreleasen generera bättre synlighet online och därigenom nå både journalister och en större publik.

Tabell: Grundläggande Komponenter för Pressrelease

Komponent Beskrivning
Ingress Korta, engagerande sammanfattningar av nyheten
Kropp Detaljerad information som svarar på grundläggande frågor
Avslut Kontaktinformation och eventuella call-to-actions

En effektiv pressrelease är ett kraftfullt verktyg. Den kommunicerar nyheter till journalister och bidrar därigenom till företagets synlighet och publicitet.

Ordförklaringar och Definitioner

Ett pressmeddelande, även känt som en pressrelease, är ett officiellt uttalande som distribueras till medlemmar av nyhetsmedia för att tillhandahålla information, skapa ett officiellt uttalande eller göra en offentlig tillkännagivelse. I Sverige används ofta termen pressmeddelande.

Nyhetvärde avser vikten eller attraktiviteten av en nyhet som bestämmer om den är värd att publiceras. Nyhetsvärde kan inkludera faktorer som aktualitet, närhet, konflikt, och ovanlighet.

Embargo inom media syftar till en överenskommelse eller en förutsättning som förhindrar utgivandet av information eller en pressrelease innan en förbestämd tidpunkt. Det används för att synkronisera nyhetsutgivning.

Relevans är sambandet mellan pressmeddelandets innehåll och dess intresse för mottagaren. Det är avgörande för pressmeddelandets framgång att det ansluter till mottagarens område av intressen och behov.

Termen sociala medier avser plattformar och teknologier som möjliggör interaktiv kommunikation och innehållsdistribution, som nu ofta används för att sprida och förstärka räckvidden av pressmeddelanden.

SEO eller sökmotoroptimering omfattar tekniker och strategier för att förbättra synligheten av en webbsida i en sökmotores oorganiska sökresultat. Effektivt användande av SEO i pressmeddelanden kan öka chansen att de hittas online.