Nyheter

Under flera års tid har svenska konsumenter och företag kunna ansluta till internet via en bredbandsuppkoppling. Detta kan antingen göras med hjälp av en trådad uppkoppling eller genom en trådlös sådan. När du är ute och rör dig är sannolikheten också stor att du ibland ansluter till nätet via mobilt bredband. Men vad är detta egentligen och vilka är fördelarna med det?

Ett mobilt bredband är precis vad det låter som: ett bredband som inte är fast utan istället mobilt. Denna teknik gör det möjligt för dig att koppla upp dig mot internet även när du inte befinner dig i ditt hem. Detta helt utan att du behöver ta tillgång till ett trådlöst nätverk (d.v.s. ett WiFi). Du surfar då helt enkelt via mobilmasten med hjälp av antingen 3G, 4G eller 5G.

Men vissa konsumenter använder även denna typ av uppkoppling som sin huvudsakliga internetuppkoppling. Detta gäller inte minst de privatpersoner som bor långt ut på landsbygden, där fibernätet kanske inte är helt utbyggt och tillgängligt. De har då en slags router placerad i sin bostad som gör det möjligt för dem att koppla upp sig mot nätet. Detta görs alltså helt utan nätverkskablar.

Fördelarna med mobilt bredband jämfört med fast dito

Det finns vissa fördelar med att använda ett mobilt bredband för internetuppkoppling. Detta är några av de allra viktigaste fördelarna:

  • Det mobila bredbandet gör det möjligt för dig att koppla upp dig nästan var som helst. Du behöver inte känna dig begränsad till din bostad, din arbetsplats, det lokala fiket eller publika och osäkra trådlösa nätverk.
  • Denna teknik gör det möjligt att ansluta många olika enheter på en och samma gång. Det krävs därmed endast en bredbandsrouter för alla enheter i fastigheten. Så hela din familj och dina vänner alternativet alla dina kollegor kan koppla upp sig via routern. Routern är dessutom ofta liten och kan till och med rymmas i en normalstor ficka.
  • Det är flexibelt. Många operatörer erbjuder kontrakt med kort bindningstid där du betalar ett fast pris varje månad. Datamängden är ofta begränsad men du kan vanligtvis köpa mer data vid behov.
Nyheter

Alla företag har unika behov av säkerhet och funktioner på ett företagslarm. Samtidigt går det att se vissa likheter mellan företag inom liknande branscher. Här presenteras ett par branscher och vilken säkerhet som kan uppnås inom dem:

Handel och Butik

Företag inom denna bransch har ofta företagslarm med kamerabevakning och överfallslarm. Finns det kontanter eller värdefulla saker som kan stjälas finns alltid en högre risk för rån och överfall. Vilka delar som dess företagslarm behöver bestå av beror delvis på var butiken är belägen.

I en galleria är det vanligt att fastighetsägaren installerar brandlarm och inbrottslarm (skalskydd) medan butiken själv får välja om överfallslarm eller annan säkerhet önskas installeras.

Restaurang, Bar och Café

I liket med butiker finns risk för både överfall och rån i restauranger, barer och caféer. Ett exempel är att det mycket ofta finns övervakningskameror vid entrén till en bar samt delvis även inomhus. Ett litet café på landsbygden kanske inte upplever samma behov av bevakning för att skapa säkerhet för rån och överfall. För dem kan det eventuellt räcka med inbrotts- och brandlarm.

Bygg, Industri, Verkstad

Industrisektorn är stor och behoven av olika företagslarm är mycket brett. Det som kännetecknar denna bransch är däremot att de generellt har dyr egendom, att driftstopp kan bli mycket kostsamt och att de har verksamhet i större lokaler. Detta innebär även att mer komplexa lösningar kan krävas.

  • Patrullerande väktare – Oregelbunden mänsklig närvaro
  • Kamerabevakning utomhus – För att bevaka parkeringar, lastområden osv
  • Dimlarm – Ett rum fylls med dimma på ett par sekunder vid eventuellt inbrott
  • Driftslarm – Larmar om en maskin har driftsproblem

Ytterligare steg inom säkerhet är att GPS-sändare kan monteras på maskiner och dyrbar egendom. Skulle dessa stjälas går det därmed att spåra dem och betydligt lättare få dem tillbaka.

Företagslarm på kontor

Vilken nivå av företagslarm som krävs på ett kontor beror delvis på vilken verksamhet som bedrivs. Framförallt används brandlarm och inbrottslarm men inom exempelvis socialtjänsten kan även överfall behöva förutses.

Många kontor består enbart av platser vid skrivbord där de anställda kan sätta sig och arbeta med sin laptop. I det fall som dessa tas hem efter arbetsdagen finns inget att stjäla på kontoret. Det bör ändå finnas brandlarm som en säkerhet för de anställda samt inbrottslarm så att väktare snabbt komma till platsen vid larm och därmed avbryta eventuell skadegörelse.

Nyheter

Internet är någonting som i första hand används av unga om man skall titta på den användargrupp som privat använder internet. När man väljer att titta på det totala antalet användare och även inkluderar företag, blir siffrorna lite annorlunda. Om man väljer att hålla sig till den användning som sker privat, är det de unga som dominerar fullt ut. Om man skall titta på en tjänst som Twitter, som är till för att snabbt kunna förmedla information till användare runt om i världen, finns en hel del statistik att tillgå.

Den yngsta åldersgrupp som finns med i den senaste undersökningen är 12 till 15 år. Oavsett om det är fråga om de som besöker Twitter någon gång, någon gång i veckan, eller dagligen, är denna grupp i särklass störst. Det är inte någon större skillnad mellan denna grupp och nästa, 16 till 25 år. Dock är det ett stort hopp i fråga om de som endast besöker Twitter ”någon gång”. Sett till undersökningen i sin helhet, följs kurvorna ”någon gång” och ”någon gång i veckan” åt i en dalande trend. Kurvan för daglig användning går också neråt ju äldre respondenterna blir, men i klart långsammare takt än övriga svarsalternativ som funnit med i undersökningen.

Nyheter

Det är vanligt att man väljer telefonen som verktyg när man skall handla på internet och sedan det blev allt vanligare med surfplattor kan man se ytterligare en topp i fråga om vilket redskap användaren väljer för att kommunicera med webbplatser runt om i världen. I och med den snabba utvecklingen som lett till att nu omkring 80 procent av alla telefonägare använder internet via en mobil plattform från och till, har också butikerna kommit att anpassa sina webbplatser för att kunna möta upp den efterfrågan och det krav som finns från konsumenterna. För några år sedan kunde vi se hur allt fler lanserade nya e-butiker för att öka tillgängligheten för de som inte använde en dator utan istället sin telefon när de skulle handla eller titta efter presenter och fynd.

Sedan kapprustningen på internet började rikta in sig mot konsumenter som inte använde en dator för sina inköp, har allt fler valt att ordna en mobil hemsida eller en responsiv sådan. Det är fullt klart att man försöker gå besökaren till mötes och i allt högre grad är vi nu i en situation där plattformen är mindre viktig och sidans funktioner är i fokus i och med konsumenternas önskemål och beteende.

Nyheter

Om man går tillbaks några år i tiden var datorer någonting som var klart mest utbrett bland pojkar om man jämförde med flickor i samma åldersgrupp. Det var följaktligen också pojkar som i första hand använde sig av internet medan flickor hade andra aktiviteter. Det var en tid då det inte var självklart att ha tillgång till internet i den utsträckning som det är i dagsläget, och vi kan nu se alltifrån smarta telefoner till surfplattor och datorer. I undersökningar som gjorts för att se hur vi använder datorer och internet, har man dock kommit fram till att flickor i högre grad än pojkar i samma åldersgrupp, känner sig delaktiga på internet. I första hand är det sociala medier via telefonen som är det vanligaste för dessa unga internetanvändare och man kan se hur rollerna kastats om.

När det kommer till att spela spel på datorn, lokalt eller via internet, är dock pojkar långt mer vana användare än flickor som inte spelar i samma utsträckning. Det finns en hel del kopplingar till utvecklingen av internet där social interaktion blivit allt vanligare. i takt med detta har också fler unga flickor börjat använda datorer mer frekvent och på en vardaglig basis.

Nyheter

När det kommer till politiska ställningstaganden och teorier om hur ett land bör styras, finns det en uppsjö idéer där vissa är mer humana än andra. Ser man till historiska erfarenheter kan vi också slå fast att begreppen i sig kommit att få ny innebörd vilket ytterligare kan komplicera frågan om det politiska.

Ser man till förenklad politisk förklaringsmodell är demokrati ett sätt att inkorporera befolkningens åsikter i beslut om hur landet och samhället skall se ut. Historiskt finns dock en hel del övrigt att önska då man initialt inte ansåg att alla hade samma rösträtt. Endast ”fria män” hade en talan vilket innebar att den demokratiska strukturen utgick ifrån en mycket liten del av det totala antalet personer som påverkades av besluten i fråga.

Politisk utveckling i Sverige

I Sverige innebar demokrati, fram till 1921, att vuxna män hade rätt att påverka samhället genom en röst i ett politiskt val. Kort sagt innebar detta flera nivåer av representation. Mannen ansågs representera familjen och hushållet, medan politikern ansågs representera folket. Besluten byggde således i bästa fall på tredje nivån av representation. Nu för tiden har alla myndiga medborgare en röst att lägga. Kanske är nästa steg i demokratisk utveckling att införa en direkt demokrati var folket röstar utan inblandning av representanter i form av folkvalda?

Samhällen runt om i världen styrs på olika vis, men i praktiken kan man urskilja diktatur och demokrati som de vanligaste systemen. I allt högre grad går utvecklingen mot att individen får mer frihet vilket i förlängningen innebär en liberalistisk dragning. Detta behöver dock inte vara någonting som påverkar statsskicket utan kan istället ses som en tidsanda och en filosofisk föreställning om det individuella som likvärdig det kollektiva. Hur utvecklingen kommer att se ut framöver är inte någonting vi kan känna till. Dock finns det indikationer på att demokratiska värden kommer att spridas internationellt och bli allmän riktning.

Nyheter

När man tittar på de siffror som visar på hur användningen av Instagram är knutet till åldersgrupper och i vilken utsträckning man är aktiv på denna typ av plattform, kan man se att de unga är de mest invanda användarna. Det finns en hel del personer längre upp i åren som också använder sig av Instagram både privat och i jobbet, men det är i första hand de under 20 år som hänger sig åt dessa aktiviteter.

En intressant fakta som man kan få fram när man ser på grafen över hur man använder just denna bildplattform, är att det finns en större deskripans mellan daglig användning och sporadisk användning hos de unga användarna än hos de äldre. Tydligt indikeras at man som vuxen och äldre, flitigt använder de tjänster man känner sig bekväm med. I åldersgruppen 12 till 19 år, använder 55 % Instagram dagligen, medan 27 % använder tjänsten sporadiskt. Skillnaden är mycket stor! Om man istället tittar på de i åldern 46 till 55 år, är dagliganvändning 0 % och sporadisk användning 2 %. Detta är förvisso en liten klyfta, men den blir allt mindre ju äldre vi blir. På detta sätt kan man se hur det finns en större differens i gruppen unga.