Ett samhälle under utveckling

När det kommer till politiska ställningstaganden och teorier om hur ett land bör styras, finns det en uppsjö idéer där vissa är mer humana än andra. Ser man till historiska erfarenheter kan vi också slå fast att begreppen i sig kommit att få ny innebörd vilket ytterligare kan komplicera frågan om det politiska.

Ser man till förenklad politisk förklaringsmodell är demokrati ett sätt att inkorporera befolkningens åsikter i beslut om hur landet och samhället skall se ut. Historiskt finns dock en hel del övrigt att önska då man initialt inte ansåg att alla hade samma rösträtt. Endast ”fria män” hade en talan vilket innebar att den demokratiska strukturen utgick ifrån en mycket liten del av det totala antalet personer som påverkades av besluten i fråga.

Politisk utveckling i Sverige

I Sverige innebar demokrati, fram till 1921, att vuxna män hade rätt att påverka samhället genom en röst i ett politiskt val. Kort sagt innebar detta flera nivåer av representation. Mannen ansågs representera familjen och hushållet, medan politikern ansågs representera folket. Besluten byggde således i bästa fall på tredje nivån av representation. Nu för tiden har alla myndiga medborgare en röst att lägga. Kanske är nästa steg i demokratisk utveckling att införa en direkt demokrati var folket röstar utan inblandning av representanter i form av folkvalda?

Samhällen runt om i världen styrs på olika vis, men i praktiken kan man urskilja diktatur och demokrati som de vanligaste systemen. I allt högre grad går utvecklingen mot att individen får mer frihet vilket i förlängningen innebär en liberalistisk dragning. Detta behöver dock inte vara någonting som påverkar statsskicket utan kan istället ses som en tidsanda och en filosofisk föreställning om det individuella som likvärdig det kollektiva. Hur utvecklingen kommer att se ut framöver är inte någonting vi kan känna till. Dock finns det indikationer på att demokratiska värden kommer att spridas internationellt och bli allmän riktning.