Kommunal fastighetsavgift

Kommunal fastighetsavgift är en årlig skatt som ägare till fastigheter betalar till kommunen baserat på fastighetens taxeringsvärde.

Vad är Kommunal Fastighetsavgift?

Kommunal fastighetsavgift är en avgift som betalas av ägare till bostadsfastigheter i Sverige. Denna avgift ersatte den tidigare fastighetsskatten för bostadshus och är idag en av de viktigaste skatterna som fastighetsägare måste hantera.

Avgiften är avsedd att täcka kostnader för kommunala tjänster såsom skolor, vägar och vattenförsörjning.

Fastighetsavgiften är en fast summa som beräknas utifrån fastighetens taxeringsvärde och har ett tak för hur mycket som får tas ut.

Detaljer kring Kommunal Fastighetsavgift

 • Fastighetsavgiftens syfte
  • Finansiering av kommunala tjänster
  • Underhåll av infrastruktur som skolor och vägar
 • Beräkning av avgiften
  • Baserat på fastighetens taxeringsvärde
  • Uppdateras årligen
 • Tak för avgiften
  • Maximalt belopp som får tas ut
  • Skyddar fastighetsägare från höga avgifter

Tabell över Fastighetsavgiftens Maxtak

Typ av fastighet Maxtak för avgift (2023)
Småhus 0,75% av taxeringsvärdet, dock högst 8 049 kr
Bostadsrätt 0,3% av taxeringsvärdet, dock högst 1 467 kr per bostadsrätt
Hyreshus 0,4% av taxeringsvärdet, dock högst 1 376 kr per lägenhet

Historik bakom Fastighetsskatten

Tidigare var fastighetsskatten en kommunal angelägenhet i Sverige. Fram till 1978 hade kommunerna ansvar för att uppbära skatten och bestämma skattesatsen. Denna skatt har genomgått flera förändringar över åren och fick en starkt ökad betydelse i och med 1991 års skattereform. I jämförelse med andra EU-länder var Sveriges fastighetsskatt tidigare lägre än genomsnittet.

Skattepliktiga Fastigheter

Skattepliktiga fastigheter är de som vid fastighetstaxeringen klassificeras som småhusenhet, hyreshusenhet, industrienhet eller lantbruksenhet. Även en privatbostad i utlandet kan vara skattepliktig om ägaren är bosatt i Sverige. Fastighetsskatten regleras i lagen om statlig fastighetsskatt och beräknas på grundval av en fastighetsdeklaration som fastighetsägaren upprättar.
Läs även artikeln NP3 fastigheter.

Beräkning av Fastighetsskatt och Fastighetsavgift

För ett småhus var fastighetsskatten tidigare 1 % av taxeringsvärdet, medan för ett flerbostadshus är skatten 0,5 % av taxeringsvärdet. Fastighetsskatten för flerbostadshus har ingen begränsningsregel, till skillnad från småhus där en sådan regel kan begränsa skatten till en viss procentsats av hushållets inkomst.
Kommunal fastighetsavgift är en årlig skatt som ägare av fastigheter betalar till kommunen för mark och byggnader.

Begränsningsregeln

Begränsningsregeln infördes 2001 för att skydda hushåll med lägre inkomster från höga fastighetsskatter. Denna regel innebär att skatten kan begränsas till maximalt 4 % av hushållets inkomst under vissa förutsättningar. Detta har lett till att fastighetsskatten för vissa hushåll kan bli betydligt lägre än den annars skulle ha varit baserat enbart på taxeringsvärdet.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Behrn fastigheter lediga lägenheter.

Politiska Debatter och Förändringar

Motståndet mot fastighetsskatten har varit omfattande bland husägare, vilket har lett till politiska debatter och kampanjer för att avskaffa skatten. Inför riksdagsvalet 2006 föreslog den Borgerliga alliansen att avskaffa fastighetsskatten, vilket har lett till interna debatter om hur en sådan åtgärd skulle finansieras.

Effekter av Fastighetsskattens Avskaffande

Kulturgeografen Bo Malmberg har argumenterat att ett avskaffande av fastighetsskatten skulle kunna leda till högre fastighetspriser och därmed sämre förhållanden för barnfamiljer. Denna åsikt har mött kritik från borgerliga ledarsidor som menar att det inte finns något direkt samband mellan fastighetsskatt och individernas val att skaffa barn.

Slutsats

Den kommunala fastighetsavgiften spelar en viktig roll i finansieringen av kommunala tjänster i Sverige. Dess historia, beräkning och politiska kontext är komplexa och fortsätter att vara föremål för diskussion och debatt. Avgiftens storlek och effekter på bostadsmarknaden är centrala frågor som påverkar både fastighetsägare och samhället i stort.