Sambolagen Hus

Sambolagen reglerar bodelning av gemensamt hem och bohag vid separation.

Sambolagen och Bostadsfrågor

Samboförhållande, eller samboskap, är enligt svensk lag en form av samlevnad där två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Termen sambo avser den person som någon är sammanboende med.

För att ett samboskap ska erkännas juridiskt krävs det att personerna lever under ”äktenskapsliknande förhållanden”, vilket innebär mer än att bara dela bostad.Det inkluderar aspekter såsom att dela på hushållssysslor och ha en delad ekonomi.

  • Viktiga aspekter av sambolagen:
    • Erkännande av samboförhållande kräver mer än samboende
    • Delat ansvar för hushållssysslor
    • Gemensam ekonomi
Aspekt Beskrivning
Gemensamt hushåll Parterna delar på hushållets kostnader och sysslor
Äktenskapsliknande förhållanden Relationen liknar ett äktenskap i praktiken, men utan formell vigsel
Samboegendom Fastighet eller bostadsrätt som förvärvats för gemensamt bruk

Utbredning av Samboskap i Sverige

Samboskap är särskilt vanligt i de nordiska länderna, och i Sverige har det sedan 1993 fötts fler barn till ogifta föräldrar än till gifta. Detta visar på en samhällsförändring där samboskapet har blivit en alltmer accepterad och vanlig form av samlevnad.

Civilstånd och Sambolagens rättsliga konsekvenser

I Sverige räknas inte att vara sambo som ett civilstånd i juridisk mening. Trots detta har sambolagen, som trädde i kraft 1987, en rad rättsliga konsekvenser för sambor. Bland annat är den efterlevande sambon dödsbodelägare men saknar arvsrätt enligt lagens bokstav.

Upphörande av ett Samboförhållande

När ett samboförhållande upphör, antingen genom separation eller en sambos bortgång, ska den så kallade samboegendomen delas mellan samborna. Denna egendom inkluderar den gemensamma bostaden och bohaget, förutsatt att det förvärvats för gemensam användning.

Vad räknas som Samboegendom?

Samboegendom innefattar sambors gemensamma bostad och bohag, men det finns undantag. Egendom som den ena sambon fått i gåva, arv eller testamente med villkor om enskild egendom räknas inte som samboegendom. Dessutom räknas inte bil eller egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål in.

Samboavtal – Ett sätt att reglera bodelningen

Genom ett samboavtal kan sambor avtala bort den automatiska bodelningen eller specificera vilken egendom som inte ska ingå. Detta avtal måste vara skriftligt och undertecknas av båda parter för att vara giltigt.
Läs artikeln om ämnet Skuggornas Hus här.

Ekonomisk reglering vid Köp av Bostad

Vid köp av en gemensam bostad är det viktigt att komplettera samboavtalet med ett skuldebrev om ena parten gjort en större kontantinsats. Detta för att undvika att kontantinsatsen delas lika vid en eventuell bodelning.
Här finns en artikel på samma tema: Barnens Hus Tidaholm.

Bodelning och Behovsprincipen

I en bodelning efter ett samboförhållande strävar man efter att den sambo som bäst behöver bostaden ska få behålla den. Detta är särskilt relevant när det finns barn inblandade, men även utan barn kan behovsprincipen tillämpas under vissa omständigheter.

Rätt till Övertagande av Bostaden

Även om bostaden inte är samboegendom kan en sambo ha rätt att överta den gemensamma bostaden. Denna rättighet är dock begränsad till situationer där det finns särskilda skäl, och den som övertar bostaden ska ersätta den andra sambon för dess värde.
Sambolagen reglerar ekonomiskt skydd vid separation, där gemensam bostad kan delas lika oavsett vem som betalat.

Föräldraskap inom Samboskap

När sambor får barn tillsammans måste faderskapet bekräftas skriftligen för att mannen ska anses vara vårdnadshavare. Detta skiljer sig från gifta par, där mannen automatiskt anses vara biologisk far till barnet. Gemensam vårdnad måste också begäras uttryckligen.