Taxeringsvärde Hus

Taxeringsvärdet på ett hus är Skatteverkets bedömning av fastighetens marknadsvärde för fastighetsskatt.

Vad är Taxeringsvärde?

Taxeringsvärdet är en central komponent i fastighetsbeskattningen och har stor betydelse för fastighetsägare. Det utgör grunden för beräkningen av fastighetsskatt, och tidigare även för förmögenhetsskatt.

Taxeringsvärdet bestäms genom fastighetstaxering och bör motsvara 75 % av fastighetens marknadsvärde, om än med en tidsförskjutning.Detta innebär att taxeringsvärdet inte alltid är en exakt spegling av det aktuella marknadsvärdet.

Taxeringsvärde på Hus

Taxeringsvärdet för ett hus är särskilt viktigt då det påverkar ägarens ekonomiska förpliktelser gentemot staten. Det är viktigt för husägare att förstå hur taxeringsvärdet påverkar deras ekonomi och att hålla sig uppdaterade om eventuella förändringar i taxeringsprocessen.

 • Fastighetstaxering
  • Utförs regelbundet av Skatteverket
  • Bestämmer fastighetens taxeringsvärde
 • Marknadsvärde
  • Grund för taxeringsvärdet
  • Taxeringsvärdet bör motsvara 75 % av marknadsvärdet
 • Fastighetsskatt
  • Beräknas på taxeringsvärdet
  • Påverkar fastighetsägarens årliga kostnader
 • Tidsförskjutning
  • Taxeringsvärdet kan skilja sig från det aktuella marknadsvärdet
  • Speglar inte alltid marknadsläget exakt
År Taxeringsvärde Marknadsvärde Fastighetsskatt
2020 2 000 000 kr 2 600 000 kr 7 000 kr
2021 2 100 000 kr 2 800 000 kr 7 350 kr
2022 2 200 000 kr 3 000 000 kr 7 700 kr

Bestämning av Taxeringsvärde

Taxeringsvärden som fastställs under ett visst år baseras på försäljningspriser från ett tidigare år. Till exempel, taxeringsvärdena för år 2019 grundar sig på priser från försäljningar som ägde rum under 2017, justerade till prisnivåerna för 2019. Denna metodik gör att taxeringsvärdet kan avvika från det verkliga marknadsvärdet vid en given tidpunkt.

Byggnadens Ålder och Värdeår

När taxeringsvärdet beräknas tas hänsyn till byggnadens ålder. Här används begreppet värdeår, vilket representerar byggnadens uppskattade ålder med avseende på genomförda renoveringar och tillbyggnader. Ett hus som har genomgått betydande förbättringar kan således ha ett värdeår som skiljer sig avsevärt från det faktiska byggåret.

Bostadstaxeringsutredningen

Den 15 februari 2011 tillsatte regeringen, efter uppmaning från Sveriges riksdag, den så kallade Bostadstaxeringsutredningen. Uppdraget var att utvärdera nuvarande taxeringssystem för bostadsfastigheter och undersöka möjligheten för dess avskaffande. Utredningen presenterade sina slutsatser den 21 augusti 2012.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Utvandrarnas Hus.

Förslag om Nytt Fastighetsskattesystem

Villaägarnas Riksförbund avslöjade den 4 maj 2012 att Bostadstaxeringsutredningen föreslagit ett nytt system för fastighetsskatt. Detta nya system skulle baseras på antalet kvadratmeter av både boyta och tomtyta. Förslaget har mött kritik då det anses kunna leda till högre skatter för många småhusägare samt att det bibehåller skattegapet mellan småhus och flerbostadshus.

Kritik mot Förslaget

Kritiken mot det nya förslaget fokuserar på att det skulle orsaka skattehöjningar för många småhusägare. Dessutom pekar kritikerna på att förslaget inte adresserar den befintliga obalansen i beskattning mellan olika typer av bostäder, vilket skulle fortsätta gynna ägare av flerbostadshus framför småhusägare.
Liknande artikel Handpenning Hus.

Sammanfattning

Taxeringsvärdet på ett hus är en avgörande faktor för fastighetsägare, då det direkt påverkar den årliga fastighetsskatten. Det är viktigt att förstå hur taxeringsvärdet bestäms, och vilka faktorer som spelar in i denna beräkning. Ändringar i taxeringssystemet och eventuella nya förslag kan ha stor påverkan på fastighetsägares ekonomi, vilket gör det till en ständig punkt för diskussion och utvärdering.
Taxeringsvärdet på ett hus är Skatteverkets bedömning av fastighetens marknadsvärde för fastighetsskatt.